Arkiv

Kortfattad information STRÄP

Sjön Sträp är omtalad som en betydande fågelsjö. Så här skriver Paul Aineström i sin bygdebok från 1959:

"Strep är en i flera avseenden en intressant sjö, vars växt- och djurvärld på många sätt skiljer sig från den övriga bygdens sjöar."

"Där anträffas sällsynta växter och dess fågelliv påminner om Tåkerns. Men sjön är dömd att försvinna inom en inte alltför avlägsen framtid."

"Den rika växtligheten kommer så småningom att bli sjöns död". Aineström nämner också att " bestånden av änder i socknens sjöar är ganska små, utom i Strep." 

Sjön har sänkts i två omgångar, detta för att vinna åkermark. Första sänkningen skedde 1865 då sjön sänktes 2 meter. En andra sänkning genomfördes 1915 då sänkningen uppgick till 1,3 meter.

Intresserade markägare och boende runt sjön väckte tanken att restaurera Sträp och försöka återfå det rika växt- och fågelliv som var kännetecknande för Sträp från förr tiden.

En första framställan om detta gjordes i januari 1996.

Framställan innehöll en önskan om höjning av vattennivån med 1,3 meter, d.v.s. till den nivå som var före 1915-års sänkning.

Efter väldigt många juridiska prövningar blev det verklighet. Restaureringen var klar i slutet av 2004.

Då hade en hel del vegetation röjts, vassbekämpning hade utförts. Restaureringen av spången som löper över sjön hade iordningställts samt två nya torn skapats.

Spången byggdes ursprungligen för att förkorta vägen för skolbarn till Dänskebo Skola (1875 - 1952).

Regleringen av vattennivån sker med en s.k. munk vid utloppet av sjön. En munk är ett rör där man kan variera arean och därmed få det flöde man önskar.

Skulle det bli alltför mycket nederbörd justeras vattennivån med ett bräddavlopp.

Restaureringen av Sträp är så vitt vi vet den första restaureringen av denna typ av sjö. Den vanligaste typen av sjöar som restaureras på detta sätt är slättsjöar som Tåkern. Sträp har bildats i en sprickdal i berget och är på detta sätt unik som sjö i detta avseende.

Den första vassbekämpningen som gjordes 2004 medförde ett enormt täcke med hackad vass som låg som ett täcke över delar av sjön. Arbetet utfördes av en större fräsmaskin som slog sönder vegetationen. Se foton i bilder/länkar.

Hela detta projekt har kostat 1,6 miljoner kronor. Staten har bidragit med 1 miljon kronor, kommunen med 200 000:- och frivilligt arbetet uppgår till 400 000:-.

Hösten 2008 gjordes en andra vassbekämpning då 6 ha bearbetades. Vassbekämpningen 2004 fick till följd att ett stort vasstäckte låg kvar på ytan och fick fäste i sjöbotten. Detta var ett andra försök att få bukt med vegetationen i Sträp. Även denna gång användes en större fräsmaskin.

Ganska klart stod det klart att detta inte fick önskat resultat så därför utfördes ytterligare en vassbekämpning hösten 2010 då vass schaktades bort med grävmaskin som arbetade på flytponton. Syftet var att samla ihop vass till större öar och därmed öka den fria vattenytan. Den fria vattenytan har därmed ökat i betydande omfattning.

Det kan bli problem i framtiden med stora öar av vass som flyter på ytan och som kan få fäste i sjöbotten. Framtiden får utvisa hur man kan hantera den problematiken.

Numera underhålls sjön av ideella föreningen Sträps Vänner.

Sträps Vänner har fått ett frikostigt startbidrag av Linköpings Kommun.

 

STRÄPS VÄNNER 

 

Vattennivån i Sträp är nu normal vilket är glädjande.

 Fågelskådning lördagen den 11 maj 2019. 23 personer som i det fina vädret såg 40 arter, tex änder, knipa och snatterand, två par brun kärrhök, ovanligt många sävsångare och årets första svalor och även göken fick vi höra.

 

 

 Vi har några intressanta artiklar om Sträp från förr i tiden. Historiska dokument

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.